Biuro Prawne

 

Pomoc  prawna 

                                                                                                      

     NSZZ,,Solidarność"  

 

NSZZ  " Solidarność "  na  potrzeby  pracowników   zrzeszonych  w Związku     zatrudnia  prawników   specjalizujących   się   w   prawie   pracy .W biurze Zarządu Regionu Częstochowskiego. Zespół Prawny zajmuje się między innymi: przygotowywaniem analiz prawnych, opinii dla Komisji Zakładowych, stanowisk  do rozmów z Pracodawcą, reprezentowaniem członków Związku w sądzie pracy jak również bezpłatnymi poradami z zakresu prawa  pracy - Kodeks Pracy .

 


 Dyżury   Zespołu   Prawnego   Regionu   Częstochowskiego    NSZZ  " Solidarność " ul. Łódzka  8/12   w   Częstochowie :

 – prawo pracy – bezpłatne  porady

Możliwość  reprezentowania  w  sądzie  pracy

Poniedziałek  9.00 - 12.00

Wtorek  8.00 - 12.00

Środa   8.00 - 16.00 

Czwartek   14.00 - 18.00

Piątek  9.00 - 12.00

 


 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     Urlop  ojcowski.

 

Art. 1823. Urlop ojcowski

 

Dz.U.2014.0.1502 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 rodzaje orzeczeń sądu pracy w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy § 3, art. 47 wynagrodzenie po przywróceniu do pracy, art. 50 odszkodowanie w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny lub określony § 5, art. 57 wynagrodzenie po przywróceniu do pracy, wskutek bezprawnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia § 2, art. 163 plany urlopu sporządzane przez pracodawcę § 3, art. 165 katalog przyczyn przesunięcia urlopu pkt 4, art. 166 obowiązek udzielenia urlopu niewykorzystanego pkt 4, art. 177 ochrona pracownicza kobiet w ciąży, art. 181 opieka nad dzieckiem wymagającym opieki szpitalnej i art. 1831 tydzień urlopu macierzyńskiego jako tydzień kalendarzowy§ 1.

 

 

 

 

                                                 ___________________________________________________________