Wypadki

PRACA  -  ALKOCHOL  -  WYPADEK

Nie tylko zdrowy rozsądek, ale również przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią, że pracownik ma być w pracy trzeźwy niczym niemowlak. Jednak te same przepisy nie pozwalają pracodawcy na prewencyjne (np. na bramie zakładu) badanie trzeźwości pracowników.

Wprawdzie – zgodnie ze wspomnianą ustawą – badanie stanu trzeźwości pracownika wykonywane jest na żądanie kierownika zakładu pracy (lub osoby przez niego upoważnionej), gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zatrudniony stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, albo spożywał alkohol w czasie wykonywania obowiązków. Jednak do badanie trzeźwości zgodnie z prawem uprawniony jest organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli np. policja. Ani pracodawca, ani wynajęta przez niego ochrona takim organem nie jest.

Zatem po pierwsze wykluczona jest sytuacja, w której wszyscy zatrudnieni mogą być uznani za osoby wzbudzające uzasadnione podejrzenie. Po drugie, każdy typowany do badania pracownik powinien zostać najpierw formalnie odsunięty od pracy, a pracodawca – aby być w zgodzie z przepisami ustawy – powinien podać do wiadomości pracownika okoliczności stanowiące podstawę decyzji o niedopuszczeniu go do pracy. Wreszcie po trzecie, aby zbadać trzeźwość należy wezwać policję, a z przebiegu badania sporządza się protokół, w którym należy opisać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie testu.

Może się więc okazać, że spełnienie wszystkich wymaganych przez prawo kroków może trwać bardzo długo i wymaga zaangażowania całego sztabu osób. Oczywiście za czas stracony na badanie, oczekiwanie na przyjazd policji itp. pracownikowi – zwłaszcza, gdy okaże się, że jest on trzeźwy – należy się wynagrodzenie.

Nic zatem dziwnego, że na pozór znacznie prostsze wydaje się doprowadzenie – w sposób mniej lub bardziej formalny – aby trzeźwość pracownika sprawdziła ochrona zakładu lub  osoba  do  tego  wyznaczona przez  Dyrekcje  ZAKŁADU . Tylko, że ten      – powołując się na przepisy ustawy – może sam zażądać, aby badanie trzeźwości zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, czyli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.