Świadczenia Statutowe

 Zasiłki  Statutowe                       

Członkowie  NSZZ ,, Solidarność " zgodnie  z  prawem  związkowym  otrzymują  w  określonych  sytuacjach     wsparcie  finansowe  ze  swojej  organizacji  związkowej

 Władza  wykonawcza  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  Związku  wypłaca  następujące         Zasiłki  Statutowe:

- zasiłek  z  tytułu  urodzenia  dziecka    - 200 zł

- zasiłek  z  tytułu  adopcji  dziecka         - 200 zł

- zasiłki  z  tytułu  śmierci   najbliższej  rodziny  członka   ( współmałżonka , rodziców , dziecka )  - 200 zł

Uprawnienia  do  zasiłków  ustala  się  na  podstawie  przedłożonych  przez  członka  Związku  w  terminie  do  sześciu  miesięcy  od  daty  zaistnienia  zdarzenia  dokumentów   

-  akt. urodzenia             

-  akt. zgonu

-  dokument  określający  stopień  pokrewieństwa   

Wysokość  zasiłków  wymienionych  powyżej  ustala  władza  wykonawcza  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  Związku

Prawo  do  zasiłków  związkowych  przysługuje  członkowi  NSZZ ,, Solidarność " po  sześciomiesięcznym  nieprzerwanym  okresie  przynależności  do  Związku

Oprócz  zasiłków  statutowych  mogą  być  wypłacane  zapomogi , których  wysokość  i  zasady  przyznawania  uchwala  władza  wykonawcza  danej  organizacji  w  miarę  posiadanych  środków  , przy  zachowaniu  zasady  samowystarczalności  finansowej  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  Związku

 

 ___________________________________________________________